เรียนรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อเรื่อง “ใบไม้”

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นักเรียนชั้นอนุบาลสาม และคุณครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนโรงเรียนโสมารถ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อ “ใบไม้”