ศึกษาความรู้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มีเป้าหมายเพื่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพในระยะยาว (long term preservation collection) ครอบคลุม พืช จุลินทรีย์ รวมถึงข้อมูลชีวภาพ (biodata) เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ เผื่อศึกษาการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช และพรรณไม้ที่สำคัญของประเทศ