รายการคำขอและหนังสือสำคัญ

รายการคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

รายชื่อพันธุ์ใหม่ที่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.2)

รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่มีการคุ้มครองอยู่

รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ไม่มีการคุ้มครองแล้ว

รายการหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ. 6)

รายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน