รายการคำขอและหนังสือสำคัญ

รายการคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.1) แยกเป็นรายปี

รายการหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.2) แยกตามชนิดพืช

รายชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ไม่มีการคุ้มครองแล้ว (37 พันธุ์)

รายชื่อพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น( คพ. 6)

รายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (รพ.2)