แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday318
mod_vvisit_counterThis week647
mod_vvisit_counterLast week1854
mod_vvisit_counterThis month4842
mod_vvisit_counterLast month6573
mod_vvisit_counterAll days76926

We have: 25 guests online
Your IP: 18.206.168.65
 , 
Today: มี.ค. 19, 2019

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนชุมชนและจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

เพื่อให้สิทธิในพันธุ์พืชของชุมชนบังเกิดผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยชุมชนต้องมอบหมายให้องค์กรของชุมชนยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แต่ก่อนดำเนินการดังกล่าวชุมชนต้องขึ้นทะเบียนชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ตามแผนผังดังต่อไปนี้

 

1

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากชุมชนยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.3) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ที่ชุมชนตั้งอยู่ เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดแห่งท้องที่นั้น พิจารณาขึ้นทะเบียนชุมชนแต่เพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียนชุมชน ควรยื่นคำขอที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์และสำเนามายังกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ดังข้างต้น เพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้น ที่เน้นประเด็นการมีอยู่จริงของชุมชนและสถานที่ตั้ง ซึ่งทั้งนี้การการดำเนินการตรวจสอบโดยส่วนท้องที่ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่พิจารณาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดีต่อท้องถิ่นนั้น

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคำขอ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนแล้วจะตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันโดยเฉพาะ ในประเด็นที่แท้จริงเกี่ยวกับที่ตั้งและกลุ่มคนที่เป็นชุมชน หากเอกสาร หลักฐานและรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ส่งมาเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใน 15 วันนับจากได้รับแจ้ง ถ้าไม่ส่งภายในระยะเวลากำหนดหรือส่งแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่รับคำขอและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน จะสั่งรับคำขอและเสนอคำขอนี้พร้อมความเห็นเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 การวินิจฉัยและออกหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคำขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา หากเห็นว่าไม่ควรขึ้นทะเบียนชุมชนจะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วันนับจากวันพิจารณาเสร็จ ถ้าเห็นว่าควรขึ้นทะเบียนชุมชน จะออกหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนชุมชนให้

 

2

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากชุมชน ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ.5) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพิจารณารับจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แต่เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาในระดับกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ควรยื่นคำขอที่กรมวิชาการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของพันธุ์พืช โดยเฉพาะในเชิงวิชาการที่จะยืนยันว่าพันธุ์พืชนั้นไม่เคยปรากฏในที่ใดมาก่อน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคำขอ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแล้ว จะตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิด และคุณสมบัติของพืชที่จำเป็นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากเอกสารหลักฐานและรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งมาเพิ่มเติมภายใน 30 วัน ถ้าไม่ส่งภายในระยะเวลากำหนดหรือส่งแล้วไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่รับคำขอ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันในกรณีที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอคำขอพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศคำขอเพื่อให้คัดค้าน

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับคำขอแล้วและพิจารณาเห็นว่าไม่ควรรับจดทะเบียนพันธุ์พืชดังกล่าว จะแจ้งการไม่รับจดทะเบียนพันธุ์พืชดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 15 วัน หากเห็นว่าควรรับจดทะเบียน จะประกาศคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช ดังกล่าว ณ กรมวิชาการเกษตร และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำคัดค้านภายใน 90 วัน กรณีที่มีคำคัดค้าน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ที่ยื่นคำขอประสงค์โต้แย้งคำคัดค้านต้องยื่นคำโต้แย้งภายใน 90 วันนับจากวันได้รับสำเนาคำคัดค้านจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอคำคัดค้านประกอบความเห็น ให้้คณะกรรมการฯ พิจารณา

ขั้นตอนที่ 4การวินิจฉัยและออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ในกรณีที่ไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการฯ จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้ แต่ในกรณีที่มีคำคัดค้านและกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นด้วยจะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนพันธุ์พืชดังกล่าว ถ้ากรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย จะสั่งรับจดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้

 

3

subtail