แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday148
mod_vvisit_counterThis week282
mod_vvisit_counterLast week1517
mod_vvisit_counterThis month5652
mod_vvisit_counterLast month6183
mod_vvisit_counterAll days91133

We have: 5 guests online
Your IP: 18.212.83.37
 , 
Today: พ.ค. 20, 2019

กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า (มาตรา 52)

            ผู้ใดเข้าถึงพันธุ์พืชในกรณีเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า            

           จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตารา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งการขออนุญาต และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืชในกรณีดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามกฎ

กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บจัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับ

ปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 ส่วนแบบคำขออนุญาต

และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืชในกรณีดังกล่าว ให้ใช้แบบตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบ

คำขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ จากการเก็บจัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับ

ปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าพ.ศ. 2555 ขั้นตอนการขออนุญาตและการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์

ในการเข้าถึงพันธุ์พืช

                       ขั้นตอนการขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเข้าถึงพัันธุ์พืช

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขออนุญาต                 

             ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุง

พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องขออนุญาตตามแบบคำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้น

เมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง

การค้า(แบบ ค.พ.9) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำแทน หรือส่งคำขออนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคำขออนุญาตเพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขออนุญาตแล้ว จะตรวจสอบคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลัก

ฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่            

             2.1 หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนประการใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่น

เอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่

กำหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์์ที่จะยื่นคำขออนุญาตฯ นั้น             

             2.2 ในกรณีที่เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานต่อคณะทำงานซึ่งอธิบดีแต่ง

ตั้งเพื่อพิจารณาบัญชีแสดงรายงานโครงการ ข้อเสนอเกี่ยวกับ การแบ่งปันผลประโยชน์ และเจรจาต่อรองกับผู้ขออนุญาตที่เกี่ยวกับการ

แบ่งปันผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ หลังจากคณะทำงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับคำขอ

อนุญาตพร้อมเอกสาร หลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว คณะทำงานจะทำการเจรจาต่อรองกับผู้ขออนุญาต โดยพิจารณาจากบัญชี

แสดงรายการ โครงการและข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ของรัฐ

ที่จะได้รับทั้งทางทรัพย์สินความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ผลประโยชน์อื่น ๆ และความคุ้มค่าของเอกชนในการดำเนิน

งานประกอบกัน

3.1 ในกรณีตกลงกันได้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบกับการตกลงนั้น ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขออนุญาตทราบ

เพื่อให้มาทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (ตามแบบ ค.พ.12) พร้อมทั้งรับหนังสืออนุญาต (แบบ ค.พ.11) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้

รับหนังสือแจ้ง หากผู้ขออนุญาตไม่มาทำข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ที่จะขออนุญาต

3.2 ในกรณีตกลงกันไม่ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุญาตไม่เห็นชอบกับการตกลง ให้มีคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมกับมีหนังสือแจ้ง

คำสั่ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 4 การทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งคำสั่งอนุญาตให้มาทำข้อตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้มีอำนาจอนุญาตด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำแทน ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

     แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขออนุญาต การอนุญาต และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืช

m52

 

 

กฎกระทรวงและแบบฟอร์ม

1.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืช

ป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 คลิก

         1.1 บัญชีแสดงรายการ พันธุ์พืช (ค.พ. 10) ดาวน์โหลด

         1.2 หนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชด้งกล่าว

เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทอลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ. 11) ดาวน์โหลด

2. กำหนดแบบคำขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืช

ป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2553 คลิก

          2.1 แบบคำขอเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อปรับปรุง

พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (แบบ ค.พ.9) ดาวน์โหลด

          2.2 แบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า

(แบบ ค.พ.12) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :

             พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หมายความว่า พันธุ์พืชที่กำเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่

หลาย และให้หมายรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า

             พันธุ์พืชป่า หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศ ตามสภาพธรรมชาติและมิได้มีการนำไปใช้เพาะปลูกอย่างแพร่

หลาย

 

 

subtail