แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday55
mod_vvisit_counterYesterday238
mod_vvisit_counterThis week2198
mod_vvisit_counterLast week1145
mod_vvisit_counterThis month7225
mod_vvisit_counterLast month5004
mod_vvisit_counterAll days12345

We have: 15 guests online
Your IP: 54.80.83.123
 , 
Today: ก.ย. 21, 2018

กรณีที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า (มาตรา 53)

            ผู้ที่ทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว

ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

           จะต้องแจ้งการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย นั้น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย

พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2547 โดยแจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร

ขั้นตอนการแจ้งการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยฯ มีดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อความและลงข้อมูลในหนังสือตามแบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าฯ เพื่อการศึกษา

ทดลอง หรือวิจัย ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน ดังนี้

            1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง จำนวน 1 ฉบับ สำหรับกรณีที่เป็นการกระทำแทน

หน่วยงานจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย           

           1.2 เอกสารแสดงรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและสถานที่โดยให้แจ้ง

ที่อยู่สถานที่ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช

2. ส่งหนังสือแจ้งตามแบบดังกล่าวพร้อมเอกสาร หลักฐานในข้อ 1 ทางไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเอง ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช

กรมวิชาการเกษตร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3. เมื่อได้รับหนังสือแจ้งและเอกสารครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ หากถูกต้อง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

จะออกหนังสือตามแบบตอบรับการแจ้ง การเก็บ จัดหา หรือรวบรวม ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป

และพันธุ์พืชป่าฯ ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า

m53 

แบบฟอร์ม

            แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าฯ (ตามมาตรา 53) ดาวน์โหลด

            แบบตอบรับการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม ดาวน์โหลด

subtail