แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday39
mod_vvisit_counterThis week21
mod_vvisit_counterLast week281
mod_vvisit_counterThis month999
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98669

We have: 1 guests online
Your IP: 3.227.233.6
 , 
Today: ส.ค. 25, 2019

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียน
               ผู้ประสงค์จะได้รับการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยตัวเอง ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กำหนด (คพ. 1 คพ. 1/1 คพ. 1/2 คพ. 1/3) และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมค่าธรรมเนียมคำขอฉบับละ 100 บาท

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคำขอ
               เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้วจะตรวจสอบคำขอในประเด็นความใหม่และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยพิจารณาคำขอตามรายการต่าง ๆ ดังข้างต้น หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณายกคำขอ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช
               หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอแล้ว หากเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาข้อมูลเพื่อหาพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงที่จะใช้ปลูกเปรียบเทียบ และกำหนดแปลงปลูกทดสอบ เพื่อจะตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยผู้ยื่นขอจะต้อง ส่งมอบ ส่วนขยายพันธุ์ที่จะปลูกตรวจสอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องปลูกทดสอบพันธุ์พืชใหม่นั้น ณ แปลงทดสอบของผู้ขอจดทะเบียนหรือแปลงทดสอบของกรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกำหนดก็ได้ ในเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด ความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์ ความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการเก็บบันทึกลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภาคสนามทำหน้าที่ประเมินผลการปลูกทดสอบดังกล่าวด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศโฆษณาเพื่อให้คัดค้าน
               เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาสั่งประกาศโฆษณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการประกาศโฆษณาคำขอนั้นให้ไว้ในที่เปิดเผยณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ใดเห็นว่าตนเองมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน หรือเห็นว่าคำขอจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ใช่พันธุ์ใหม่ ไม่ใช่ผู้ปรับปรุงพันธุ์ เหล่านี้เป็นต้น ผู้นั้นมีสิทธิคัดค้านได้ โดยมีขั้นตอนสรุปดังนี้ ยื่นคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา ผู้ยื่นคำขอยื่นคำโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน อธิบดีพิจารณาายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับคำคัดค้านหรือคำโต้แย้ง หลังจากอธิบดีวินิจฉัยให้ยกคำขอ ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใน 90 วัน หากไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ สามารถฟ้องศาลได้ภายใน 60 วัน
ขั้นตอนที่ 5 วินิจฉัย
               หากไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ศาลได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะรายงานผลการตรวจสอบ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการปลูกทดสอบภาคสนามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน ขั้นตอนที่ 6 ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เมื่ออธิบดีสั่งรับจดทะเบียนแล้ว ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนฯ ฉบับละ 500 บาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแสดงการจด ทะเบียน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าธรรมเนียม เมื่อได้จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

 

ชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง

subtail