แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday41
mod_vvisit_counterThis week180
mod_vvisit_counterLast week318
mod_vvisit_counterThis month877
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98547

We have: 2 guests online
Your IP: 34.238.194.166
 , 
Today: ส.ค. 22, 2019

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ การขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์

การขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์

       ผู้ที่มีความประสงค์จะนำเข้าพืชหรือผลิตภัณฑ์พืชนอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืชแล้วจะต้องขออนุญาตนำเข้า
พืชอนุรักษ์นั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

      1. การขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์และซากพืชของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุในบัญชี 1 และ 2
         1.1 ยื่นคำขอตามแบบ พ.พ. 13 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร พร้อมเอกสารประกอบการนำเข้า
ซึ่งได้แก่ หนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง (CITES Export Permit) ฉบับตัวจริง
         1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำแนกชนิดพืชอนุรักษ์ ว่าถูกต้องตามหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทางจึงจะออกหนังสืออนุญาต นำเข้าโดยลงลายมือชื่อกำกับในช่อง 13 และ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14)
         1.3 สำหรับเอกสารประกอบการนำเข้านั้นอาจใช้ใใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate)
ฉบับจริงในกรณีที่นำเข้าชนิดพืชอนุรักษ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Artificially Propagate) เฉพาะจาก 10 ประเทศดังต่อไปนี้
Austria, Belgium, Denmark, Canada, Germany, Italy, Luxemburge, Netherlands, Republic of Korea,Singapore,
Sweden, Switzerland

     2. การขออนุญาตนำเข้าล่วงหน้าซึ่งพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุในบัญชี 1 และ 2 เพื่อนำไปเป็น
หลักฐาน การขอหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทาง
        2.1 ยื่นคำขอตามแบบ พ.พ. 13 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร
        2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตนำเข้าโดยลงลายมือชื่อกำกับในช่อง 13 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 
        2.3 เมื่อจะนำเข้าพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว ให้ผู้รับหนังสืออนุญาตนำเข้ายื่นหนังสือนำเข้าพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการนำเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร
        2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ที่นำเข้าว่าถูกต้องตรงตามที่แสดงไว้ในหนังสืออนุญาต ส่งออก
จากประเทศต้นทางแล้ว จึงลงลายมือชื่อกำกับในช่อง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต หนังสืออนุญาตจึงจะสมบูรณ์

     3. การขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 3
        3.1 ผู้นำเข้าพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 3 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเนปาล โบลิเวีย คอสตาริกาและแมกซิโก
จะต้องยื่นแบบคำขอ พ.พ. 13 พร้อมหนังสืออนุญาตส่งออกจากประเทศต้นทางดังกล่าว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช
กรมวิชาการเกษตร  ในกรณีที่นำเข้าพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศดังกล่าว
ข้างต้น ผู้นำเข้าจะต้อง ยื่นหลักฐานอื่นประกอบ เช่น หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด (Certificate of Origin) เป็นต้น
       3.2 นักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่นำเข้านั้นว่าถูกต้องตรงกับที่แสดงไว้ในหนังสือ
อนุญาตส่งออก จึงออกหนังสือนำเข้า โดยลงลายมือชื่อกำกับในช่อง 13 และ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14)

     4. กรณีที่มีการนำเข้าพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES) สามารถใช้ใบรับรองซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจากประเทศเหล่านั้นได้

subtail