แบบสำรวจ

ความนิยมในเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday54
mod_vvisit_counterThis week91
mod_vvisit_counterLast week318
mod_vvisit_counterThis month788
mod_vvisit_counterLast month964
mod_vvisit_counterAll days98458

We have: 1 guests online
Your IP: 3.227.235.71
 , 
Today: ส.ค. 20, 2019

ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์

การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์

     ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งออกพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์จะต้องขออนุญาตส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

     1. การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว้ใน บัญชีที่ 1 และ 2 ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม
        1.1 ยื่นแบบคำขอ พ.พ. 13 พร้อมหลักฐานแสดงแหล่งที่มา วิธีการขยายพันธุ์เทียมหรือหมายเลขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่ เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
             - ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
             - ในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กำหนดไว้ดังนี้
                     1. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต
                     2. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่
                     3. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่
        1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตส่งออก โดยลงลายมือชื่อกำกับในช่อง 13 ของแบบหนังสืออนุญาต
        1.3 ก่อนที่จะทำการส่งออกพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงกับที่

แสดงไว้ในหนังสืออนุญาตส่งออก เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อกำกับในช่องที่ 14 ของแบบหนังสืออนุญาตจึงจะถือว่าเป็นหนังสืออนุญาตส่ง
ออกที่สมบูรณ์

     2. การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 1 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
        2.1 ยื่นแบบคำขอ พ.พ. 13 พร้อมสำเนาหนังสืออนุญาตนำเข้าจากประเทศปลายทางและวัตถุประสงค์ในการส่งออกต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
        2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสืออนุญาตให้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการพืชอนุรักษ์ที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั้งขึ้น
ให้ความเห็นชอบ ว่าการส่งออกพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อ การอยู่รอดของพืชอนุรักษ์ ชนิดนั้นในธรรมชาติ
        2.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการพืชอนุรักษ์เห็นชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงออกหนังสืออนุญาตส่งออกโดยลงลายมือชื่อกำกับในช่อง

ที่ 13 ของแบบหนังสืออนุญาต
        2.4 ก่อนที่จะทำการส่งออก พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่ส่งออกนั้นว่าถูกต้องตรงกับ

ที่แสดงไว้ในหนังสืออนุญาตส่งออก จึงลงลายมือชื่อกำกับในช่องที่ 14 ของแบบหนังสืออนุญาตจึงจะถือว่าหนังสืออนุญาตนั้นสมบูรณ์
หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์ และชนิดที่ระบุไว้ในบัญชี 1 ที่ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง
ดังกล่าวนี้จะออกให้ได้เฉพาะการส่งออกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

     3. การขออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว้ใน บัญชี 2 ที่ไม่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
         3.1 ยื่นคำขอแบบ พ.พ. 13 พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม หรือหลักฐานแสดงแหล่งที่มา กรณีไม่ใช่ของป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
              - ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
              - ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กำหนดไว้ดังนี้
                      1. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานภูเก็ต
                      2. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่
                      3. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่
        3.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสืออนุญาตส่งออก โดยลงลายมือชื่อกำกับในช่องที่ 13 ของแบบหนังสืออนุญาต
        3.3 ก่อนที่จะทำการส่งออกพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่ส่งออกว่าถูกต้องตรงกับที่
แสดงไว้ในหนังสืออนุญาตส่งออก เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อกำกับในช่องที่ 14ของแบบหนังสืออนุญาตจึงจะถือว่าเป็นหนังสือ
อนุญาตส่งออกที่สมบูรณ์

 

subtail