คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

หัวข้อ

 1. ทดสอบศักยภาพของน้ำนมเจือจางในการควบคุมโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (0 ตอบ)
 2. การผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณท์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการกำจัดด้วงแรด (0 ตอบ)
 3. การสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส (0 ตอบ)
 4. การใช้ไวรัส NPV ร่วมกับสารฆ่าแมลงบางกลุ่มในการควบคุมหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (0 ตอบ)
 5. การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ (0 ตอบ)
 6. การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมหนอนห่อใบข้าว C. medinalis (0 ตอบ)
 7. วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมวนเขียวดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis Reuter (0 ตอบ)
 8. การศึกษาสาเหตุและการถ่ายทอดโรคใบหงิกของส้มโอ (0 ตอบ)
 9. การทดสอบอัตราที่เหมาะสมของสารปฏิชีวนะบางชนิดในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในต้นกล้าและกิ่งตอน (0 ตอบ)
 10. การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (0 ตอบ)
 11. การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus จากหัวพันธุ์มันฝรั่ง (0 ตอบ)
 12. การสำรวจสถานภาพของแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis สาเหตุโรค (0 ตอบ)
 13. พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของหญ้าข้าวนกที่มีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช (0 ตอบ)
 14. ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 15. สำรวจความหลากชนิดหอยทากบกศัตรูพืชในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม (0 ตอบ)
 16. การผลิตขยายและใช้หอยตัวห้ำวงศ์ Streptaxidae ควบคุมหอยทากศัตรูพืชโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 17. ทดสอบการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 18. รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในผักชีฝรั่งเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป (0 ตอบ)
 19. การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในพริก (0 ตอบ)
 20. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13