คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4 5

หัวข้อ

 1. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร (0 ตอบ)
 2. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ (0 ตอบ)
 3. การพัฒนาการผลิตห้อมเชิงพาณิชย์ (0 ตอบ)
 4. การพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ (0 ตอบ)
 5. การผลิตทุเรียนคุณภาพยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาการผลิตอย่างยั่งยืน (0 ตอบ)
 6. เทคโนโลยีการผลิตหอมแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต (0 ตอบ)
 7. การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน (0 ตอบ)
 8. Technology Dissemination of Virus-free Seed Potato Production using Hydroponic (0 ตอบ)
 9. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดโดยใช้เชื้อ (0 ตอบ)
 10. การพัฒนาและคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุล SSR บนลำดับนิวโคลีโอไทด์ของอ้อยป่า E. arundinac (0 ตอบ)
 11. การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 12. การขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางฟีโนไทป์ (0 ตอบ)
 13. การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 14. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและสร้างเครือข่ายเกษตรกร (0 ตอบ)
 15. การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกร (0 ตอบ)
 16. การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ามันลูกผสมเทเนอรา สายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (0 ตอบ)
 17. การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้้ามันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (0 ตอบ)
 18. ต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกปลอดโรคไวรัส (0 ตอบ)
 19. ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถ (0 ตอบ)
 20. การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5