คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7

หัวข้อ

 1. ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis (0 ตอบ)
 2. ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea (0 ตอบ)
 3. ชีววิทยาของไรแดงมันสำปะหลัง (Cassava Red Mite); Oligonychus biharensis (Hirst) (0 ตอบ)
 4. ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum (0 ตอบ)
 5. ศึกษาชนิดและเขตการแพร่กระจายของรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (0 ตอบ)
 6. การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย (0 ตอบ)
 8. การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 9. การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก (0 ตอบ)
 10. การจำแนกชนิดแบคทีเรียสาเหตุโรคใบแห้งของหอม (0 ตอบ)
 11. การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris (0 ตอบ)
 12. ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก (0 ตอบ)
 13. อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนร่านวงศ์ Limacodidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 14. อนุกรมวิธานและการศึกษาชนิดของตั๊กแตน (Orthoptera)ในพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย (0 ตอบ)
 15. อนุกรมวิธานมวนสกุล Nysius (Hemiptera: Lygaeidae) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 16. ชนิดของเพลี้ยอ่อน (Hemiptera: Aphididae) ในพืชผัก (วงศ์แตง กะหล่ำพริก มะเขือ และถั่ว) (0 ตอบ)
 17. อนุกรมวิธานมวนตัวห้าสกุล Orius (Hemiptera: Anthocoridae) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 18. อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 19. อนุกรมวิธานของแตนเบียนสกุล Encarsia ศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวในประเทศไทย (0 ตอบ)
 20. ความหลากชนิดและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหนูหริ่งสกุล Mus ที่พบในประเทศไทย (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7