คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2562

หัวข้อ

  1. “เกษตรทฤษฎีใหม่ จากต้นแบบศูนย์วิจัย สู่ ไร่นาเกษตรกร” โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช (0 ตอบ)
  2. “10 ปี...คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาคใต้ตอนบน” (0 ตอบ)
  3. เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงจากแปลงเรียนรู้สู่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช (0 ตอบ)
  4. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (0 ตอบ)
  5. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (0 ตอบ)
  6. แปลงขยายผลพืชไร่และพืชหลังนาภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน (0 ตอบ)
  7. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา (0 ตอบ)
  8. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (0 ตอบ)