คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. วิจัยและพัฒนาการใช้ตัวชี้วัดเพื่อเป็นฐานการจัดทำโฉนดคาร์บอน (0 )
 2. การวิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพการผลิตมะม่วง (0 )
 3. ศึกษาอัตราการใช้เชื้อราเขียว ในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว (0 )
 4. การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 )
 5. ชีววิทยาและการแพร่กระจายของดาดตะกั่ว (0 )
 6. ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมขี้ไก่ย่าน (0 )
 7. ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมบาหยา (หญ้าดอกขาว) (0 )
 8. การใช้สารกำจัดวัชพืชในการป้องกันกำจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย (0 )
 9. การพัฒนาเครื่องอบแห้งกาแฟกะลาโรบัสต้า (0 )
 10. การผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus subgroup Maize dwarf mosic virus (0 )
 11. การจำแนกชนิดของไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย (0 )
 12. เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้้โดยวิธีผสมผสานในมะม่วง (0 )
 13. ความหลากชนิดของสัตว์ศัตรูธรรมชาติสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปลูกพืชไร่บนพื้นที่เกษตรที่สูง (0 )
 14. ความชุกชุมและแหล่ง อาศัยของนกแสกในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 )
 15. จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช (0 )
 16. การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมหญ้าสาบ (0 )
 17. การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา (0 )
 18. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า (0 )
 19. อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย (0 )
 20. การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (0 )
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17