คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลกก (Cyperus L.) (0 ตอบ)
 2. สำรวจ รวบรวม พรรณไม้น้ำเพื่อการปกป้องไม้ท้องถิ่น (0 ตอบ)
 3. ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการทางสุขอนามัยพืชกับผลองุ่นสดนำเข้าจากสาธารณรัฐเปรู (0 ตอบ)
 4. ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชกับผลองุ่นสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 5. ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ (0 ตอบ)
 6. ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากนิวซีแลนด์ (0 ตอบ)
 7. ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ (0 ตอบ)
 8. การจำแนกสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทยโดยเทคนิค PCR (0 ตอบ)
 9. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยกรดนิวคลีอิกตัวตรวจ (0 ตอบ)
 10. การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลังโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 11. การตรวจสอบไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 และ -2 สาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 12. การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR (0 ตอบ)
 13. การตรวจสอบเชื้อ C. Liberibacter species สาเหตุโรคฮวงลองบิงด้วยเทค Real-time PCR (0 ตอบ)
 14. การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย B.gladioli (0 ตอบ)
 15. พัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อ ตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus (0 ตอบ)
 16. การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus (0 ตอบ)
 17. การผลิตแอนติซีรัมของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 สาเหตุโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 18. ศึกษาชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (0 ตอบ)
 19. สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง Boraginaceae (0 ตอบ)
 20. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาบม่วง (Praxelis); Praxelis clematidea R.M King & H. Rob. (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16