คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การบริหารศัตรูลำไยแบบผสมผสาน
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การบริหารศัตรูลำไยแบบผสมผสาน
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, ทวี แสงทอง, ดำรง เวชกิจ, จีรนุช เอกอำนวย, พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, จรัญญา ปิ่นสุภา และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่

          ได้ทำการทดลองการบริหารศัตรูลำไยแบบผสมผสาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 ในสวนลำไยของเกษตรกรที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นสวนที่ผลิตลำไยนอกฤดูจำนวน 2 แปลง แบ่งการทดลองเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ สวนลำไยที่ดูแลตามแบบของเกษตรกร และสวนลำไยที่ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดการศัตรูลำไยแบบผสมผสานวิชาการอารักขาพืช คือ การเฝ้าระวังและติดตามการเป็นโรคของลำไย มีการกำจัดวัชพืชและกำจัดแมลงตามคำแนะนำและตามความเหมาะสม ผลการทดลองปีที่หนึ่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 ในสวนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดการศัตรูลำไยแบบผสมผสาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำการตัดแต่งกิ่งลำไย ผลการติดตามการเป็นโรค ไม่พบการเป็นโรคกิ่งอ่อนและใบไหม้ (โรคราน้ำฝน) ไม่พบโรครากเน่า แต่พบโรคพุ่มไม้กวาด ทำการการป้องกันกำจัดโดยตัดกิ่งที่เป็นโรค รวบรวมเผาทำลาย ใช้สารเคมีฆ่าไรพ่นต้นลำไยที่พบโรค ส่วนการจัดการวัชพืชทำโดยใช้รถไถตัดหญ้าระหว่างแถวหลังจากนั้น 1 สัปดาห์ พ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช alachior เพื่อคุมไม่ให้เมล็ดวัชพืชงอก และสารเคมีควบคุมวัชพืช glyphosate เพื่อกำจัดต้นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ หลังการพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชดังกล่าว สามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างน้อย 60 วัน ได้สำรวจปริมาณแมลงศัตรูลำไยพบการระบาดของแมลงเพลี้ยหอยเกราะอ่อน พ่นสารฆ่าแมลง 2 ครั้ง แต่การระบาดของแมลงเป็นไปอย่างรุนแรง ได้พ่นสารฆ่าแมลงซ้ำอีก 1 ครั้ง พบว่าปริมาณแมลงลดลง

          ผลการทดลองปีที่สอง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 ในสวนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดการศัตรูลำไยแบบผสมผสาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำการตัดแต่งกิ่งลำไย ผลการติดตามการเป็นโรค ไม่พบการเป็นโรคกิ่งอ่อนและใบไหม้ (โรคราน้ำฝน) ไม่พบโรครากเน่า หรือโรคพุ่มไม้กวาด ตัดแต่งกิ่งลำไยทดลอง ให้ทรงพุ่มโปร่งเพื่อลดการระบาดของโรคและแมลง ตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ รวบรวมเผาทำลาย ส่วนการจัดการวัชพืช ปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาได้สำรวจปริมาณแมลงศัตรูลำไย พบการระบาดของแมลงเพลี้ยไก่แจ้ ทำการพ่นสารเคมีฆ่าแมลงโดยใช้การพ่นน้ำน้อยตามคำแนะนำ คือ พ่นสารฆ่าแมลง Eforia 247 ZC (thiamethoxam + lambda cyhalothrin : 14:1 + 10.6 W/V ZC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใช้อัตราพ่น 4-5 ลิตร/ต้น ส่วนกรรมวิธีการเกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbosulfan (Kasumi 20 %Ri) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใช้อัตราพ่น 4-5 ลิตร/ต้น การระบาดลดลง