คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, บุษราคัม อุดมศักดิ์, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และสุรีย์พร บัวอาจ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาหาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้าได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ที่แปลงฟาร์มเพาะเห็ดของเกษตรกร และห้องทดลองของกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้ทำการค้นคว้าเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ แล้วเตรียมราเมือก และเตรียมสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและสารสกัดจากพืช เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และในสภาพโรงเรือนเพาะเห็ดพบว่า สารเคมีสารแมนโคเซบ สารประกอบโซเดียมไฮไปคลอไรท์ (คลอร็อก) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำยาฟอกผ้าขาวไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และน้ำส้มควันไม้ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราเมือกในจานอาหารเลี้ยงเชื้อห้องปฏิบัติการ และบริเวณต่างๆ ในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ดีกว่าวิธีเปรียบเทียบ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในสภาพห้องทดลอง และในสภาพการเพาะเห็ดในโรงเรือน จะดำเนินการทดลองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป