คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหในภาคเหนือ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหในภาคเหนือ
สุทธินี เจริญคิด, วิภาดา แสงสร้อย, คณิศร มนุษย์สม, สากล มีสุข และสุวลักษณ์ ชัยชูโชติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ และสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          การศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดร่างแหในภาคเหนือ ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 โดยศึกษาชนิดอาหารเชื้อขยาย วิธีการหมักวัสดุ และวิธีการเพาะเห็ดผลการทดลองพบว่า เชื้อเห็ดสามารถเจริญได้บนอาหารเชื้อขยาย 3 สูตร คือ 1) เมล็ดข้าวฟ่าง   2) ขี้เลื่อย 78% รำละเอียด 20% ยิปซั่ม  2%  และ 3) ขี้เลื่อย 67% รำละเอียด 30% หินฟอสเฟต 2% และโดโลไมท์ 1% แต่อาหารเชื้อขยายเกิดเชื้อราปนเปื้อนสูงเนื่องจากเชื้อเห็ดร่างแหเจริญได้ช้า และเมล็ดข้าวฟ่างเน่าง่ายหากวัสดุเพาะมีความชื้นสูง  ส่วนการเตรียมวัสดุเพาะใช้ฟางข้าว ผสมปุ๋ยคอก รำละเอียด  ยิปซั่ม ดีเกลือ และปูนขาว อัตรา 100:10:5:2:2:1  หมักนาน 5 - 6 วัน ก่อนนำไปใช้ สำหรับวิธีการเพาะเห็ดร่างแหพบว่า การเพาะแบบฝังก้อน การเพาะแบบเห็ดฟางกองเตี้ย การเพาะแบบวิธีดร.อานนท์ เอื้อตระกูล เส้นใยเห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้สร้างดอกเห็ดได้ ทั้งนี้อาจมีสภาพแวดล้อมอื่นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป