คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การพัฒนาเครื่องบำรุงอ้อยตอแบบอัตโนมัติ
มงคล ตุ่นเฮ้า, วิชัย โอภานุกูล, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, อนุชา เชาว์โชติ, มานพ คันธามารัตน์, ประยูร จันทองอ่อน และรังสิทธ์ ศิริมาลา

          ต้นแบบเครื่องบำรุงตออ้อยแบบอัตโนมัตินี้ ได้ออกแบบสร้างเพื่อใช้ทดสอบกับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 36 - 50 แรงม้าโดยมีขนาดเครื่องประมาณ 1 x 1 เมตร รับกำลังขับจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรคเตอร์ เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสำหรับการตัดอ้อยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้หน่ออ้อยใหม่ที่มีความแข็งแรง การทดสอบพบว่า การเลือกใช้ใบมีดตัดที่มีลักษณะวงเดือนให้ผลการตัดที่ดีกว่าใบมีมีดตัดแบบเหล็กแบน ความเร็วรอบการตัดที่ใช้ทดสอบไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนระบบส่งกำลังที่ใช้โซ่กับชุดเกียร์อัตฺโนมัติ CVT ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ด้วยเช่นกัน