คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
นิรมล ดำพะธิก

          โครงการวิจัยแลพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ที่ประสบปัญหาหลายประการที่สำคัญประการแรก คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การระบาดของโรคแมลงและหลังการเกี่ยวข้าวนาปีเกษตรกรยังปล่อยให้พื้นที่ว่างหลังการทำนา เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาระบบการปลูกพืชอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความปราดเปรื่องเข้าสู่ Smart Farmer ด้านเกษตร ดำเนินการโดยใช้หลักการวิจัยระบบการทำฟาร์ม (Farming Systems Research หรือ FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development หรือ PTD) ในสภาพพื้นที่เกษตรกร ดำเนินงานโดยใช้แนวทางกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

          การใช้ไตรโครเดอม่าสามารถแก้ไขปัญหาโรครากเน่าคนเน่ากับผักชีฝรั่งและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% สามารถเพิ่มผลผลิต รายได้ให้กับเกษตรกรพื้นที่ร้อยละ 20 การระบบการปลูกพืชอินทรีย์หลังนาสามารถลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวข้าว และสามารถพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้