คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบเดี่ยวและแบบผสมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบเดี่ยวและแบบผสม (Tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) และผลกระทบต่ออายุการใช้งานของหัวฉีด
สุชาดา สุพรศิลป์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, นลินา ไชยสิงห์, สุภางคนา ถิรวุธ, สิริกัญญา ขุนวิเศษ และสรรชัย เพชรธรรมรส
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบเดี่ยวและแบบผสม (Tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) และผลกระทบต่ออายุการใช้งานของหัวฉีด ดำเนินการทดลองในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร และแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม จากการทดสอบสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย ได้แก่ spinetoram 12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, และ carbosulfan 20% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการป้องกันกำจัดบั่วในกล้วยไม้ ได้แก่ acetamiprid 20% SP อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ imidacloprid 10% EC อัตรา 8 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผลการทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพพบว่า สารผสมไม่มีการแยกชั้นสามารถเข้ากันได้ทางกายภาพ สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (Tank mixtures) ด้วยวิธีการ bioassays ได้รวบรวมข้อมูลเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยไฟฝ้ายที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยไฟฝ้าย และวิเคราะห์เรื่องการเสริมฤทธิ์ของสารผสมส่วนการสังเกตอาการเกิดพิษต่อพืชทั้งดอกและใบของต้นกล้วยไม้ในช่วงเวลา 3, 5 และ 7 วันหลังพ่นสาร ไม่พบอาการเกิดพิษต่อพืช

         สำหรับการทดสอบสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายผสมกับสารฆ่าไร ได้แก่ pyridaben 13.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ amitraz 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผลการทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพพบว่า สารผสมไม่มีการแยกชั้นสามารถเข้ากันได้ทางกายภาพสำหรับการทดสอบสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายผสมกับสารฆ่าไร ได้แก่ pyridaben 13.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ amitraz 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผลการทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพพบว่า สารผสมไม่มีการแยกชั้นสามารถเข้ากันได้ทางกายภาพสำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (Tank mixtures) ด้วยวิธีการ bioassays ได้รวบรวมข้อมูลเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยไฟฝ้ายที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างเปอร์เซ็นต์การตายของเพลี้ยไฟฝ้าย และวิเคราะห์เรื่องการเสริมฤทธิ์ของสารผสม ส่วนการสังเกตอาการเกิดพิษต่อพืชทั้งดอกและใบของต้นกล้วยไม้ในช่วงเวลา 3, 5 และ 7 วันหลังพ่นสาร ไม่พบอาการเกิดพิษต่อพืช