คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. ในแปลงกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก
ศิริพร ซึงสนธิพร, ชลธิชา รักใคร่, ธัญชนก จงรักไทย และอัณศยา พรมมา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การสำรวจวัชพืชในแปลงกะหล่ำปลี และกะหล่ำดอก เพื่อศึกษาสถานภาพของศัตรูพืชกักกัน Polygonum aviculare L. และ Polygonum convolvulus L. โดยการสำรวจแบบสืบพบและมีวัชพืชทั้งสองเป็นพืชเป้าหมาย การสำรวจทั้งสิ้น 14 แปลง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่พบวัชพืชทั้งสองชนิด พบผักไทรริน (Polygonum convolvulus L.) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่พบทั่วไปในพื้นที่ในภาคเหนือ