คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาสถานภาพของไร Aceria guerreronis Keifer ในประเทศไทย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การศึกษาสถานภาพของไร Aceria guerreronis Keifer ในประเทศไทย
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, ณพชรกร ธไภษัชย์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล, วิมลวรรณ โชติวงศ์ และพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ไรสี่ขามะพร้าว Aceria guerreronis Keifer เป็นไรศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย เนื่องจากไรชนิดนี้เป็นไรที่มีความสำคัญ สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของมะพร้าวและมีการแพร่ระบาดในหลายๆ ประเทศดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังในภาคต่างๆ จึงทำการสำรวจไรสี่ขาที่พบบนผลมะพร้าว นำผลมะพร้าวที่แสดงอาการผิดปกติมาตรวจหาไรและจำแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบไรสี่ขาทำให้เกิดอาการผิดปกติบนผลมะพร้าว 1 ชนิด คือ Colomerus novahebridensis Keifer ซึ่งไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย ลักษณะการเข้าทำลายของไรสี่ขาโคโลโมรัส อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงภายในขั้วผลมะพร้าวขณะผลมีขนาดเล็ก เป็นแผลสีน้ำตาลขนาดเล็ก อาการจะรุนแรงน้อย เมื่อผลมีขนาดใหญ่ขนาดแผลจะใหญ่ตาม อย่างไรก็ตามผลมะพร้าวที่ถูกไรชนิดนี้เข้าทำลายขนาดผลปกติไม่เล็กลีบ หากปลอกเปลือกยังสามารถจำหน่ายได้ ในหนึ่งทลายมักพบอาการเพียงไม่กี่ผลผลไม่ร่วงหล่นเสียหาย โดยพื้นที่ที่พบไรสี่ขาโคโลโมรัสรวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ราชบุรี เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปัตตานี