คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย
สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดำรักษ์, ยุวรินทร์ บุญทบ, ชลธิชา รักใคร่ และวันเพ็ญ ศรีชาติ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การติดตามการระบาดและเฝ้าระวังแมลงวันทองชนิด Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในเขตภาคใต้ ดำเนินการติดกับดักแบบสไตรเนอร์ที่ภายในใส่สารล่อแมลงวันผลไม้ชนิดเมลธิลยูจินอล ผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออนในอัตรา 4:1 ทุกระยะ 20 กิโลเมตร ตามแนวถนนหลวงครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 1 จุด จังหวัดเพชรบุรี 4 จุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 จุด จังหวัดชุมพร 8 จุด จังหวัดสุราษฏร์ธานี 7 จุด จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 จุด จังหวัดพัทลุง 4 จุด จังหวัดสงขลา 2 จุด จังหวัดระนอง 2 จุด จังหวัดพังงา 9 จุด จังหวัดกระบี่ 7 จุด จังหวัดตรัง 5 จุด และจังหวัดสตูล 5 จุด เพื่อยืนยันการพบแมลงวันผลไม้ชนิด B. carambolae การการติดกับดักระหว่างเดือนมีนาคม ถึงกรกกฎคม 2560 พบแมลงวันผลไม้ชนิด B. carambolae ในจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช และพังงา