คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรค
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย
นพพล สัทยาสัย, วรางคนา โชติเศรษฐี, วิจิตรา โชคบุญ และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในการควบคุมโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย สาเหตุจากเชื้อ Cercospora apii ในแปลงปลูกเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete block (RCB) 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ทำการสุ่มประเมินความรุนแรงของโรคจากต้นในแต่ละแปลงย่อยแปลงละ 40 ต้น พบว่าสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย คือ mancozeb 80% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพ่นด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังจำนวน 4 ครั้ง ทุก 5 วัน โดยพบว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบจุด 9.1 % ของต้น ที่ 10 วัน หลังจากพ่นครั้งสุดท้าย และจะทำการทดสอบซ้ำในปีถัดไป