คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac.
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, พจนา ตระกูลสุขรัตน์, มะโนรัตน์ สุดสงวน 
และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          ทำการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac. ฤดูกาลที่ 1 ณ แปลงปลูกเผือกของเกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 ผลการทดลองพบว่า สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือเผือก ได้แก่ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดย metalaxyl + mancozeb 68% WP ethaboxam 10.4% W/V SC dimethomorph 50% WP และ fosetyl-aluminium 80% WP ให้ประสิทธิภาพรองลงมา ตามลำดับ โดยสารเคมีที่ดำเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกฤดูกาลที่ 1 ได้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ คือ pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และจะดำเนินการทดลองซ้ำในฤดูกาลที่ 2 ต่อไป