คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด
ศรุต สุทธิอารมณ์, วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และกรกต ดำรักษ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด ดำเนินการทดสอบที่สวนมังคุดของเกษตรกร ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 วางแผนการทดแบบ Randomized complete block (RCB) 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่นสาร imidacloprid 70% WG อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร acetamiprid 20% SP อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร spinetoram 12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร fipronil 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ คือ สาร spinetoram 12 % SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70% WG อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร fipronil 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และสาร imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบความเป็นพิษกับพืช และจะทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลในปีถัดไป