คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Realtime PCR ดำเนินการโดยได้ออกแบบ primer ที่มีความจำเพาะต่อ pth A gene ของแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri ได้แก่ pth154R:5’ GGTGTGGTGCCTCGATAGAT 3’ and pth154F:5’AACAGACCATTGCCCTAT 3’ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงและความไวของไพรเมอร์และทดสอบ profile ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของไพรเมอร์พบว่า ไพรเมอร์ที่ออกแบบไว้มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ Xaxonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกริยา Real time PCR กับไพรเมอร์ที่ออกแบบเอา