คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด
มัตติกา ทองรส, พีชณิตดา ธารานุกูล, สุชาติ แก้วกมลจิต, อนุชา เหลาเคน, กุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น, ปิยะนันท์ ไวมาลา และวลีรัตน์ วรการญนบุญ

          โครงกาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด ดำเนินการระหว่างปี 2559 - 2561 ในพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยต่อการผลิตข้าวโพดฝักสด เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดแก่ผู้สนใจโดยผ่านแปลงต้นแบบโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากการทดสอบพบว่า การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินในการผลิตข้าวโพดหวานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 2,613 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้สิทธิ 15,314 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรผลผลิตเฉลี่ย 2,314 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้สิทธิ 13,538 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้สุทธิให้เกษตรกรได้ 5.71 เปอร์เซ็นต์ และ 2.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จังหวัดสุรินทร์ผลิตข้าวโพดหวานใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,040 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9,512 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.59 ส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,553 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,421 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.91 จังหวัดมหาสารคามผลิตข้าวโพดหวานหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 3,037 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23,340 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 6.18 ข้าวโพดข้าวเหนียวผลผลิตทั้งเปลือก 9,994 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23,340 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 9.91 จังหวัดร้อยเอ็ดผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตทั้งเปลือก 1,835 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 4.73 จังหวัดอำนาจเจริญผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,467 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 22,005 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 7.01 จังหวัดอุบลราชธานีผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวกาบบัวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,109 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,914 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.16 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรยอมรับเทคโนโยลีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกมูลวัว และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันในการผลิตข้าวโพดฝักสด และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป