คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพดีเพื่อการส่งออก
ทัศนัย เพิ่มสัตย์, รักชัย คุรุบรรเจิดจิต, ริยนต์ ดีดเหล็ก, วีระ วรปิติรังสี และสิริลักษณ์ ชูชีพ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

           ทำการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงโดยใช้เมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ รวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบร่วมกับเกษตรกรในพท้นที่ 3 จังหวัด ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม่ 2561 โดยการทดสอบการผลิตหอมแดงโดยใช้เมล็ดพันธุ์ เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ในแปลงเกษตรกร พบว่าผลผลิตหอมแดงที่ได้จากการปลูกด้วยต้นกล้า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,586.4 กิโลกรัม ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,257.8 กิโลกรัม และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,192 กิโลกรัม นอกจากนี้ มีขนาดหัวใหญ่กว่าจากการปลูกด้วยหัวพันธุ์ และยังมีน้ำหนักต่อกอ น้ำหนักผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์