คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่ทนทานและหรือต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจาก
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่ทนทานและหรือต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา
มาลัยพร เชื้อบัณฑิต, สมบัติ ตงเต๊า, ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล, อภิรดี กอร์ปไพบูลย์ และวิชาญ ประเสริฐ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสถาบันวิจัยพืชสวน

          โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่ทนทานและหรือต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) Butler ได้เสนอของบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินการทดลองในปี 2560 ต้นทดลองที่ผ่านการตรวจเอกสารมาแล้วว่ามีโอกาสที่งานจะประสบความสาเร็จ ได้เสียหายจากภัยแล้งและถูกใช้ไปในการทดลองอื่น จึงไม่มีต้นเพื่อใช้ในการทดลอง และไม่สามารถหาต้นทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการแยกเชื้อรา P. palmivora จากชิ้นสิ่วนของต้นทุเรียน เพื่อนามาใช้ทดสอบ พบว่าการแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการชารุดเสียหายของตู้เขี่ยเชื้อ เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราอื่นๆ ทาให้การทดลองเกิดการล่าช้าออกไป เมื่อแยกเชื้อราสาเหตุโรคได้แล้ว พบว่าใบทุเรียนไม่อยู่ในระยะที่พร้อมสาหรับการทดสอบ และเมื่อนำไปทดสอบเบื้องต้นกับใบทุเรียนบางสายพันธุ์ที่ไม่ใช่พันธุ์เป้าหมาย พบว่าไม่มีแนวโน้มของการต้านทาน หรือทนทานโรครากเน่าโคนเน่า และโอกาสที่งานจะบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นไปได้น้อยมาก เพื่อไม่ให้งบประมาณสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จึงขอยกเลิกโครงการ