คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ว
เอ็จ สโรบล, สุรพล เช้าฉ้อง. สดใส ช่างสลัก, ศุภากาญจน์ ล้วนมณี, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, จุฑามาศ ร่มแก้ว, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, สุพจน์ กาเซ็ฒ และดาวรุ่ง คงเทียน