คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ดร.ประพิศ วองเทียม และสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

          การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Breeding Management System (BMS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีอยู่ การศึกษานี้เป็นการวิจัยในเชิงพัฒนาและวิศวกรรม โดยบูรณาการ การใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Breeding Management System (BMS) เพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลลักษณะเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง การประเมินลักษณะในแปลงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง 48 ลักษณะ จานวน 200 พันธุ์ และนามาบันทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่อรอการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรม BMS แล้วจะอัพโหลดเข้าโปรแกรมต่อไป