คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

การศึกษาชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 โดยการออกสำรวจแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์จากบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และจากบริเวณที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดต่างๆ เช่น ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี พบแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งหมด 1 ชนิด ในอันดับ Lepidoptera ได้แก่ ผีเสื้อร่อนลมสยาม Ldea leuconoe (วงศ์ Danaidae) การวิจัยยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อไปในปี 2555