คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus subgroup Maize dwarf mosic virus
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
การผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus subgroup Maize dwarf mosic virus
เยาวภา ตันติวานิช และศิวิไล ลาภบรรจบ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่

          เก็บตัวอย่างข้าวโพดที่แสดงอาการใบด่างและมีอาการเตี้ยแคระจากแปลงปลูกข้าวโพด อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นำมาตรวจสอบไวรัสด้วยเทคนิค Indirect ELISA (DAC-ELISA) นำตัวอย่างที่ตรวจพบไวรัสมาเพิ่มปริมาณบนข้าวฟ่าง โดยบดใบข้าวโพดใน 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 จากนั้นนำน้ำคั้นไปปลูกเชื้อด้วยวิธีกล รอจนใบข้าวฟ่างแสดงอาการด่างให้เห็นชัดเจนจึงการแยกสกัดอาร์เอ็นเอโดยใช้ RLT buffer (QIAGEN®) ดัดแปลงวิธีของ QIAGEN (2001) ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอาร์เอ็นเอ เตรียมนำอาร์เอ็นเอที่ได้ไปการเพิ่มปริมาณยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคต่อไป