คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, สัญญาณี ศรีคชา และสุเมธ พากเพียร
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 โดยติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้แบบ Stiener จำนวน 8 กับดัก/ไร่ โดยใช้สารล่อเมทธิลยูจินอล ในแปลงแก้วมังกรของเกษตรกรในเขตอำเภอมะขาม และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บแมลงวันผลไม้จากกับดักดังกล่าวทุก 2 สัปดาห์ ตลอดฤดูการผลิต พบแมลงวันผลไม้ที่ดักจับได้ในแปลงปลูกแก้วมังกรทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ Bactrocera dorsalis, Bactrocera correcta, Bactrocera carambolae และ Bactrocera umbrosa ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Bactrocera dorsalis โดยพบมากกว่า 70% และได้สุ่มผลแก้วมังกรที่ถูกแมลงวันผลไม้ทำลายมาตรวจเช็คและจำแนกชนิด พบว่าแมลงวันผลไม้ที่เข้าทำลายผลแก้วมังกรมีเพียงชนิดเดียวคือ Bactrocera dorsalis