คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง
สัญญาณี ศรีคชา และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง ทำการศึกษาอัตราการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เหมาะสมเพื่อลดประชากรของแมลงวันศัตรูเห็ดในโรงเรือน ดำเนินการศึกษาในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกรอำเภอบ้านบึง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 1 กับดักต่อตารางเมตร กรรมวิธีที่ 2 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 2 กับดักต่อตารางเมตร กรรมวิธีที่ 3 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 3 กับดักต่อตารางเมตร และกรรมวิธี 4 ติดกับดักขนาด 6 x 8 นิ้ว อัตรา 4 กับดักต่อตารางเมตร พบว่าการใช้กับดักกาวเหนียวดัดแปลงจากกระดาษฟิวเจอร์บอดสีเหลืองขนาด 6 x 8 นิ้ว แล้วสวมทับด้วยถุงพลาสติกขนาด 6 x 8 นิ้ว จากนั้นใช้กาวเหนียวสูตรน้ำ (บิทเทอร์กรู) พ่นทับบนถุงพลาสติกโดยใช้อัตรา 3 กับดักต่อตารางเมตร และเริ่มแขวนกับดักในโรงเพาะเห็ดเมื่อเห็ดเริ่มแทงดอกสามารถดักจับตัวเต็มวัยของแมลงวันศัตรูเห็ดได้ทั้งตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจึงเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงวันศัตรูเห็ดได้ ทำให้สามารถช่วยลดการเข้าทำลายของหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดในก่อนเชื้อเห็ดได้