ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารพิษจากเชื้อราในกระบวนการผลิตผลิตผลเกษตร
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และสารปรับปรุงดิน
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา พิมพ์ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ท้องถิ่น Steinernema siamkayai ในการเข้าทำลาย
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ B. subtilis
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การประเมินการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงสภาพผลผลิตและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ปราศจากกลิ่นถั่วเพื่อผลิตน้ำนม
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การจำแนกสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทยโดยเทคนิค PCR
Google 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรความแม่นยำสูงสำหรับอ้อย
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในแปลงทดสอบ
Bing 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การศึกษากระบวนการแปรรูปยางแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องเอกซทรูด
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง สำรวจและศึกษาชนิดหนูศัตรูพืชในระบบนิเวศปาล์มปลูกใหม่
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นพาหะโรคใบขาวอ้อย
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมีเมทา
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการจำแนกและปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้เยี่ยมชม 5 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการไม่ทำลายตัวอย่าง
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้