ผู้ที่กำลังใช้งาน
ชื่อใช้งาน เวลา สถานที่
ผู้เยี่ยมชม น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์: การสร้างความแปรปรวนในสายพันธุ์ผลผลิตสูง:ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์
Facebook น้อยกว่า 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
Bing 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง การพัฒนาวิธีการแบบผสมผสานเพื่อกำจัดข้าววัชพืชในนาข้าวชลประทาน แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Congress grass (Parthernium hysterophous L.)
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตแบบพร้อมใช้
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Congress grass (Parthernium hysterophous L.)
ผู้เยี่ยมชม 1 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 84-1
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา D. bryoniae
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมรา Phytophthora parasitica
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา พิมพ์การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อการบริโภคสด เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และการนำสารสำคัญ
ผู้เยี่ยมชม 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง วิธีการตรวจสอบราสาเหตุโรค Black spot ของส้มโอโดยเทคนิค PCR
Google 2 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในสภาพนาเกษตรกร
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง ศึกษาชีววิทยาหอยดักดาน Cryptozona siamensis (Pfeiffer)
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสารพิษตกค้างของ phenoxy acid herbicide ในด้วย HPLC
ผู้เยี่ยมชม 3 นาที ที่ผ่านมา กำลังอ่านเรื่อง ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชผักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา ใครกำลังอ่านเรื่องการคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง วิจัยโครงสร้างการผลิตการตลาดลำไย
ผู้เยี่ยมชม 4 นาที ที่ผ่านมา กำลังดู ไฟล์แนบ จากเรื่อง สำรวจ รวบรวม จำแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp. สาเหตุโรคพืช
ผู้ที่ใช้งานวันนี้ | รีเฟรซหน้านี้