คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope (/showthread.php?tid=103)การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope - doa - 10-13-2015

การศึกษาอนุกรมวิธานแมงมุมสกุล Argiope
วิมลวรรณ โชติวงศ์, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ และพลอยชมพู กรวิภาสเรือง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศไทย รักษาตัวอย่างแมงมุมในแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาประกอบด้วย การสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุม การจัดหมวดหมู่ การตรวจจำแนกชนิด การบรรยายลักษณะ การวาดรูป ซึ่งจะเน้นวาดรูปแมงมุมทั้งตัวและวาดอวัยวะที่สำคัญที่ใช้ในการจำแนก ตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สำหรับเป็นแหล่งสืบข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล

          ระยะเวลาการทดลองเริ่มตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2556 จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างแมงมุมสกุล Argiope ตุลาคม 2553 ถึงมีนาคม 2555 ณ จังหวัด เชียงใหม่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง พบแมงมุมสกุล Argiope 3 ชนิด ได้แก่ Argiope pulchella จำนวน 5 ตัวอย่าง Argiope versicolor จำนวน 3 ตัวอย่าง และ Argiope catenulata (Doleschall) จำนวน 3 ตัวอย่าง