คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง (/showthread.php?tid=1717)การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง - doa - 08-05-2016

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง
สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต, สาทิพย์ มาลี และเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2553 การทดสอบผลกระทบสารผสมผลึกไวรัสจากเซลล์พบว่า สารผสมชนิด E ที่อัตรา 10 - 70 % ไม่มีผลต่อผลึกไวรัส สารผสมชนิด N อัตรา 1 M มีผลทำให้ผลึกไวรัสละลายภายใน 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นผลึกไวรัส 108–109 ผลึก ทดสอบผลกระทบสารผสมต่อใบถั่วเขียวในห้องปฏิบัติการพบว่า สารผสมชนิด E อัตรา 10-20 % ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของใบพืชแต่สารผสมชนิด N อัตราต่ำสุด 0.1 M ทำให้ใบพืชเหี่ยวและทดสอบคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของสารผสมชนิด E กับหนอนกระทู้ผักพบว่า สารผสมชนิด E อัตรา 10 - 20 % ทำให้หนอนวัย 1 และ 3 ตายเฉลี่ย 47.5 - 67.5 % สารผสมชนิด N อัตราต่ำสุด 0.1 M ไม่มีผลต่อหนอน และทดสอบไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ กับหนอนกระทู้หอมวัยที่ 3 เปรียบเทียบกับน้ำกลั่นพบว่า ไวรัส SeMNPV ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงอัตราความเข้มข้น 3 x 10(6) ผลึก/มล. ปริมาตร 10 µl/ถ้วยอาหารเทียมขนาด 2 ออนซ์/หนอน 1 ตัว ทำให้หนอนกระทู้หอมตายเฉลี่ย 93.33 % ภายใน 7 วันหลังจากหนอนกินผลึกไวรัส ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลองจะดำเนินการในปีต่อไป