คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดหนู - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=27)
+--- เรื่อง: ทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดหนู (/showthread.php?tid=1790)ทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดหนู - doa - 08-09-2016

ทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดหนู
ดาราพร รินทะรักษ์, ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ และกรแก้ว เสือสะอาด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผลิตเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเชื้อโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ที่มีความรุนแรงด้วยวิธี bio assay ได้เชื้อที่มีความรุนแรงทำให้หนูตาย 100 % จากมูลงูเหลือมเบอร์ S-24 และ S-82 การทดลองนี้ยังไม่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรและรูปแบบที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ พร้อมกับศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ สำหรับนำไปทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่ในแปลงทดลองขณะเดียวกันได้ติดตามข้อมูลระบาดของหนูในพื้นที่เกษตรกรรรมและการสำรวจประชากรหนูด้วยวิธีการต่างๆ และติดต่อแปลงทดลองสำหรับทดสอบประสิทธิภาพเหยื่อโปรโตซัวในสภาพไร่