คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ (/showthread.php?tid=1803)โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ - doa - 10-06-2016

โครงการวิจัยทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ
จรีรัตน์ มีพืชน์, หฤทัย แก่นลา, สาลี่ ชินสถิต, ชูชาติ วัฒนวรรณรัตยา เกตุมาโร, ศรีนวล สุราษฎร์, สุเมธ พากเพียร, นพดล แดงพวง, โอภาส จันทสุข และนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และสถาบันวิจัยพืชสวน

          การทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยที่สามารถขยายผลสู่เกษตรกรได้ ขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตเงาะคุณภาพ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 ในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดตราด มีเกษตรกรร่วมดำเนินการจำนวน 10 รายๆ ละ 4 ไร่ รวมพื้นที่ 40 ไร่ แบ่งกรรมวิธีการทดสอบออกเป็น 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีแนะนำและกรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีแนะนำเป็นการใช้/ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับเงาะ (GAPเงาะ) ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรคือวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิม ผลการดำเนินงานพบว่า กรรมวิธีแนะนำทำให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดรวมเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรโดยกรรมวิธีแนะนำให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดเฉลี่ย 3,304 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดเฉลี่ย 2,930 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีแนะนำให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 12.76 และมีจำนวนผลผลิตตกเกรดหรือด้อยคุณภาพน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 6

          จากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า กรรมวิธีแนะนำมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่เป็น 18,732 บาท ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่เป็น 17,943 บาท กรรมวิธีแนะนำให้ผลตอบแทน 24,072 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีผลตอบแทน 21,201 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54 สำหรับอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนซึ่งหมายถึง รายได้/ต้นทุน (BCR ) พบว่า กรรมวิธีแนะนำมี BCR เท่ากับ 2.29 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมี BCR เท่ากับ 2.18 ทั้งสองกรรมวิธีมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่าย