คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว (/showthread.php?tid=2286)การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว - doa - 02-17-2017

การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว
ทธธินันทร์ จารุวัฒน์, สากล วีริยานันท์, บัณฑิต  จิตรจำนงค์, นิวัติ อาระวิล, เทียนชัย เหลาลา, นาวี  จิระชีวี, สราวุฒิ  ปานทน และพีรพงษ์  เชาวนพงษ์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี, สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          ทำการศึกษาและทดสอบวัสดุปลูกจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อนำมาทดแทนกาบมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เพื่อแก้ปัญหาราคากาบมะพร้าวเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากการเข้าทำลายต้นมะพร้าวจากแมลงดำหนามและชนิดอื่นๆ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการปลูกกล้วยไม้เพิ่มขึ้น ผลการทดสอบและคัดเลือกวัสดุปลูกทดแทนพบว่า กระถินและทางปาล์มน้ำมันมีความเหมาะสมที่สุด โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และผลการตอบสนองของต้นกล้วยไม้และการออกดอกของกล้วยไม้ดีที่สุด โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม