คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิดของต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2557 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=7)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิดของต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย (/showthread.php?tid=2342)การศึกษาชนิดของต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย - doa - 03-17-2017

การศึกษาชนิดของต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์พืชตระกูลแตงที่ทนทาน/ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย
ทัศนีย์ ดวงแย้ม, สนอง จรินทร และกฤษณ์ ลินวัฒนา
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และสถาบันวิจัยพืชสวน

          การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากต้นตอเพื่อทนทานต่อไส้เดือนฝอย ดำเนินการทดลองตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ดำเนินการกับต้นตอ 2 ชนิด คือ ต้นตอมะเขือและต้นตอฟักทอง ในแต่ละชนิดพืชวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 2 กรรมวิธี 14 ซ้ำ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1  ไม่ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอย  กรรมวิธีที่ 2 ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอย ผลการทดลองการเกิดปมที่รากของต้นตอมะเขือพบว่า ไม่เกิดปมรากที่เกิดจากเชื้อไส้เดือนฝอยทั้งสองกรรมวิธี ส่วนการเจริญเติบโตทางความสูง และน้ำหนักของผลผลิตรวมพบว่า กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยมีมากกว่ากรรมวิธีปลูกเชื้อไส้เดือนฝอยแต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเท่ากับ 120  เซนติเมตร และน้ำหนักผลผลิตเท่ากับ 421.9 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใช้ต้นตอฟักทองต้นพืชมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายต่ำเมื่อนำไปปลูกในแปลงทั้ง 2 กรรมวิธี