คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. (/showthread.php?tid=2497)การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. - doa - 12-17-2018

การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. ในแปลงกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก
ศิริพร ซึงสนธิพร, ชลธิชา รักใคร่, ธัญชนก จงรักไทย และอัณศยา พรมมา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การสำรวจวัชพืชในแปลงกะหล่ำปลี และกะหล่ำดอก เพื่อศึกษาสถานภาพของศัตรูพืชกักกัน Polygonum aviculare L. และ Polygonum convolvulus L. โดยการสำรวจแบบสืบพบและมีวัชพืชทั้งสองเป็นพืชเป้าหมาย การสำรวจทั้งสิ้น 14 แปลง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่พบวัชพืชทั้งสองชนิด พบผักไทรริน (Polygonum convolvulus L.) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่พบทั่วไปในพื้นที่ในภาคเหนือ