คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย (/showthread.php?tid=2499)การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย - doa - 12-17-2018

การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย
สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดำรักษ์, ยุวรินทร์ บุญทบ, ชลธิชา รักใคร่ และวันเพ็ญ ศรีชาติ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การติดตามการระบาดและเฝ้าระวังแมลงวันทองชนิด Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในเขตภาคใต้ ดำเนินการติดกับดักแบบสไตรเนอร์ที่ภายในใส่สารล่อแมลงวันผลไม้ชนิดเมลธิลยูจินอล ผสมกับสารฆ่าแมลงมาลาไธออนในอัตรา 4:1 ทุกระยะ 20 กิโลเมตร ตามแนวถนนหลวงครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 1 จุด จังหวัดเพชรบุรี 4 จุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 จุด จังหวัดชุมพร 8 จุด จังหวัดสุราษฏร์ธานี 7 จุด จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 จุด จังหวัดพัทลุง 4 จุด จังหวัดสงขลา 2 จุด จังหวัดระนอง 2 จุด จังหวัดพังงา 9 จุด จังหวัดกระบี่ 7 จุด จังหวัดตรัง 5 จุด และจังหวัดสตูล 5 จุด เพื่อยืนยันการพบแมลงวันผลไม้ชนิด B. carambolae การการติดกับดักระหว่างเดือนมีนาคม ถึงกรกกฎคม 2560 พบแมลงวันผลไม้ชนิด B. carambolae ในจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช และพังงา