คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta (/showthread.php?tid=2594)ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta - doa - 19-04-2019

ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc.
รางคนา โชติเศรษฐี, นพดล สัทยาสัย และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc. ในแปลงปลูกเกษตรกร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าหลังการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชจำนวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน สาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พบความรุนแรงของโรคใบจุด 14.5 % ของพื้นที่ใบ และสาร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พบความรุนแรงของโรคใบจุด 15.2 % ของพื้นที่ใบ ตามลำดับ มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาวได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม ซึ่งพบความรุนแรงของโรคใบจุด 24.0 %ของพื้นที่ใบ