คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว (/showthread.php?tid=2598)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว - doa - 04-19-2019

ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย Hericovapa amigera (Hubner) ในกระเจี๊ยบเขียว
สมรวย รวมชัยอภิกุล และอุราพร หนูนารถ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว ดำเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ พ่นสารฆ่าแมลง flubendiamide 20% WG, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenulon 5% EC, novaluron 10 % EC และ methoxyfenozide SC 24% SC, อัตรา 8 กรัม, 20, 20, 20 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และการไม่พ่นสารกำจัดแมลง พบว่าสารฆ่าแมลง flubendiamide 20% WG, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenulon 5% EC, novaluron 10% EC และ methoxyfenozide 24% SC อัตรา 8 กรัม, 20, 20, 20 และ 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรของหนอนเจาะสมอฝ้าย และสารกำจัดแมลงที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระเจี๊ยบเขียว