คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาด (/showthread.php?tid=2599)ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาด - doa - 04-19-2019

ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาดสาเหตุจากเชื้อ Peronospora parasitica
พีระวรรณ พัฒนวิภาส และบุษราคัม อุดมศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาดที่มีสาเหตุจากเชื้อ Peronospora parasitica ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 โดยเตรียมแปลงผักกาดจำนวน 40 แปลงย่อยเมื่อผักกาดเริ่มปรากฎอาการของโรคราน้ำค้าง จึงพ่นด้วยสารเคมี ตามกรรมวิธี ทุก 5 วัน จำนวน 3 ครั้ง พบว่าทุกกรรมวิธีใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า โดยสาร metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคสูงสุด มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 0.31 รองลงมา ได้แก่ สาร fosetyl-aluminium 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 23.00