คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรค - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรค (/showthread.php?tid=2602)การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรค - doa - 04-19-2019

การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมเชื้อ Cercospora apii สาเหตุโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย
นพพล สัทยาสัย, วรางคนา โชติเศรษฐี, วิจิตรา โชคบุญ และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในการควบคุมโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย สาเหตุจากเชื้อ Cercospora apii ในแปลงปลูกเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete block (RCB) 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ทำการสุ่มประเมินความรุนแรงของโรคจากต้นในแต่ละแปลงย่อยแปลงละ 40 ต้น พบว่าสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย คือ mancozeb 80% WP อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพ่นด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังจำนวน 4 ครั้ง ทุก 5 วัน โดยพบว่า เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบจุด 9.1 % ของต้น ที่ 10 วัน หลังจากพ่นครั้งสุดท้าย และจะทำการทดสอบซ้ำในปีถัดไป