คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (/showthread.php?tid=2610)ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก - doa - 04-22-2019

ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก, Plutella xylostella (Linneaus) ในคะน้า
นลินา ไชยสิงห์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก, Plutella xylostella (Linneaus) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ของสารทางกายภาพ และความเป็นพิษของสารต่อพืชของสารฆ่าแมลงแบบผสมที่แนะนำในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้า การผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชเพื่อแนะนำสู่นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรต่อไป โดยกรรมวิธีทดลองได้แก่ สารฆ่าแมลง spinetoram 12% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, indoxacarb 15% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, chlorfenapyr 10% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, tolfenpyrad 16% EC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. Aizawai อัตรา 100 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. kurstaki อัตรา 100 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และสารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ dimethomorph 50% WP อัตรา 10 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ mancozeb 80% WP อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ดำเนินการในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ทำการทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพระหว่างสารฆ่าแมลงแนะนำและสารป้องกันกำจัดโรคพืช ทดสอบความเป็นพิษต่อพืช และการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixture) ระหว่างสารฆ่าแมลงกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช (binary pesticide mixtures) ด้วยวิธีการ bioassays ผลการทดลองพบว่า การทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพ วิธีการ Jar test โดยใช้การแยกชั้นด้วยสายตา พบว่าทุกกรรมวิธีไม่เกิดการแยกชั้นที่เห็นด้วยสายตา ตลอดจนเมื่อทดสอบความเป็นพิษต่อพืช พบว่าทุกกรรมวิธีไม่พบความเป็นพิษต่อคะน้า และการศึกษาประสิทธิภาพของสารผสมด้วยวิธีการ bioassays และการทดสอบประสิทธิภาพของสารผสมในสภาพแปลงทดลองนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลอง